Vergi Danışmanlığı

Vergi DanışmanlığıGünümüz iş ve vergi ortamı, değişen vergi mevzuatı ve ekonomik koşullar ile gün geçtikçe daha karmaşık bir hâl almakta vergi kanunlarını uygulanmasını, her zamankinden daha zor kılmaktadır. Denetimpark ekibi olarak müşterilerimize “Vergi Danışmanlığı” hizmetleri alanında tam destek sağlamaktayız.

 • Yabancı ve yerel şirketlere sürekli vergi danışmanlığı
 • Türk Vergi Kanunları Danışmanlığı (Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, KDV Kanunu, Çifte Vergi Anlaşmaları Uygulamaları, vb.)
 • Şirketlerin faaliyetlerini vergisel boyutta yapılandırılabilmeleri için önerilerde bulunulması
 • Vergisel risklerin ölçümlenmesi, koruyucu ön çalışmaların yapılması
 • Vergi İncelemeleri, Uzlaşma ve vergisel sorunların yargısal çözüm süreçlerinin yönetimi ve takibi
 • Muhasebe kayıt ve işlemlerinin vergisel boyutta gözden geçirilmesi ve tavsiyelerde bulunulması
 • Yasalardaki değişikliklerin ve uygulamaların sirküler yoluyla bildirilmesi

Muhasebe ve Mali Müşavirlik

MuhasebeŞirket yönetimleri kendi faaliyet alanlarına odaklanıp, şirketin bugünü ve geleceği için kritik öneme sahip olan mali süreçlerini “Muhasebe ve Mali Müşavirlik” hizmetleri sunan profesyonel ve uzman firmalara teslim ederek, büyüme, karlılık, uluslararası piyasalara açılma gibi hedeflerine ulaşabilmektedir. Denetimpark ekibi olarak müşterilerimize “Muhasebe ve Mali Müşavirlik” hizmetleri alanında tam destek sağlamaktayız. 

 • Resmi defterlerin Tek Düzen Hesap Planı ve Vergi Usul Kanunu esaslarına göre tutulması
 • Vergi beyannamelerinin (KDV, muhtasar, geçici vergi, kurumlar vergisi, damga vergisi, vs) vergi kanunlarına uygun bir şekilde düzenlenmesi ve e-bildirge ile gönderilmesi
 • e-Defter, e-Fatura ve diğer benzer uygulamalarda destek hizmetleri
 • İlgili vergi kanunlarına göre muhasebe kayıtlarının kontrollerinin yapılması
 • Bilanço kalemlerinin mutabakatlarının yapılarak doğruluğunun teyit edilmesi
 • Aylık BA-BS mutabakatlarının yapılması ve e-beyanname ile raporlanması
 • Aylık, üçer aylık ve yıllık olmak üzere dönem sonu kapanışlarının yapılması ve firmaların Tek Düzen Hesap Planı'na uygun mali tablolarının hazırlanması (bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu vb.)
 • Yasal defterlerin bastırılması, noter açılış ve kapanış onaylarının yapılması
 • Hazineye veya ilgili bakanlıklara gönderilmesi gereken yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması

KDV İade Yönetimi

Kdv İade YönetimiKDV iadesi, KDV’den istisna( mal ihracatı, ihraç kayıtlı teslimler, hizmet ihracatı, yolcu beraberi ve bavul ticareti kapsamındaki teslimler ile 13. maddede belirtilen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının imal ve inşası, ithali ile bu araçlara verilen hizmetler, deniz ve hava taşıtlarına liman ve hava meydanlarında verilen hizmetler) ve indirimli orana tabi teslim ve hizmetleri bulunan mükelleflerin faaliyetleri dolayısıyla alış faturaları ve benzeri vesikalarda gösterilen ödedikleri KDV’nin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV‘den fazla olması hallerinde, indirim yoluyla gideremedikleri ve iade hakkı doğuran işlemler dolayısıyla ödedikleri KDV’nin Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre nakden veya mahsuben alınması hizmetinden ibarettir.

 • KDV iadesi başvurusu için gerekli listelerin (indirilecek KDV, yüklenilen KDV v.b.) ve diğer dokümantasyonun mevzuata uygun olarak hazırlanması,
 • KDV İade tutarlarının doğruluğunun kontrol edilmesi,
 • Tedarikçi firmalar hakkında gerekli karşıt inceleme çalışmalarının yapılması,
 • KDV iade tasdik raporunun hazırlanması ve ilgili vergi dairesine teslim edilmesi,
 • KDV iade tasdik raporu eksikliklerine ilişkin olarak Vergi İdaresi ile gerekli yazışmaların yapılması,
 • KDV iade sürecinde verilmesi gereken düzeltilmiş KDV beyannamelerinin kontrolü,
 • KDV iade sürecinin sonuçlandırılması ve iadenin yapılmasının sağlanması ile varsa Vergi İdaresince alınan teminat mektuplarının mükellefe iadesinin sağlanması.

Sistem Kurulumları

Sistem KurulumlarıRekabetçiliğin ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin en önemli sağlayıcılarından olan verimlilik artışının yaratılmasında anahtar rol oynayan, bilgi ve iletişim teknolojileridir. Günümüzde bilişim teknolojileri ve kurumsal çözümler tüm dünyada en çok yatırımın yapıldığı, dolayısıyla son derece hızlı gelişmelerin ve değişimlerin olduğu bir alan özelliğindedir. Bu nedenle, bu alanda doğru zamanda, doğru yatırımların yapılması, aksatılmadan sürdürülebilmesi ve kalitesinin arttırılması için doğru planlamaların yapılması kaçınılmaz bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda ERP sistemleri, firmada departmanlar veya kişilere bağımlı olmadan, otomatik ve gerçek zamanlı kâr-zarar durumunu görmek için tek platformdur. Satınalma, üretim, stok, satış, İnsan Kaynakları, muhasebe ve finans gibi temel iş süreçlerinin birbirleri içinde tam bir uyum ile entegrasyon içinde çalışmalarını sağlayan ERP sistemleri, Yöneticilerin kendileri tarafından kâr-zarar durumunun görülmesini sağlar. Denetimpark ekibi olarak müşterilerimize Dijitalleşme Sürecine Rekabet edebilmeleri için “ERP Sistem kurulumu” hizmetleri alanında tam destek sağlamaktayız.

 • Muhasebe Sistemleri

  Yeni kurulan veya Yönetim/Muhasebe sistemini değiştirmek ya da etkinliğini arttırmak isteyen şirketlere şirketin verimliliğini, sistemlerin ve süreçlerin etkinliğini, kurumsallaşmasını, kârlılığını ve büyümesini destekleyici çözümler sunma,

 • Finans Sistemleri

  Malzeme Yönetimi, Satış Dağıtım, Üretim Planlama, Kalite Yönetimi, İnsan Kaynakları ve Bordro, Mali Muhasebe, Finans yönetimi ve Maliyet Muhasebesi modüllerin bir arada kullanarak gerçek kar/zarar analizinin yapılmasını sağlama,

 • ERP Yazılım Entegrasyonu ve Raporlaması

  Günlük, haftalık, aylık veya yıllık nakit akım tablosunun ERP sistemlerinden takibinin yapılabilmesi,

WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?